Historie

Silkeborg Pilgrimsfællesskab
- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.

Forhistorien.


I Silkeborg findes en lang tradition for fællesskab og samarbejde mellem kirkerne – folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne. Den økumeniske atmosfære i byen kan spores helt tilbage til byens grundlægger, fabrikant Drewsen. I 1895 fik Drewsen nogle bøhmiske kvinder til papirfabrikken. Disse kvinder var katolikker. Drewsen stillede en bygning på fabrikken til rådighed, så den katolske pater fra Horsens en gang om måneden kunne holde messe for kvinderne, og opfordrede til, at danske og udenlandske arbejdere optog kontakt og fællesskab, også privat. Her blev grunden lagt for en respektfuld og fordomsfri relation mellem mennesker af forskellig kirkelig tradition. Dette åbne sindelag har med skiftende intensitet præget byens kirkeliv siden.
Sidst i 1980’erne dannedes ”Tværkirkelig Råd”, et økumenisk fællesskab med deltagelse af folkekirker, katolsk kirke og frikirker,  som i en årrække arrangerede økumeniske gudstjenester i den økumeniske bedeuge i januar og kirkevandringer med kirkespil palmesøndag. Ud af det samme fællesskab sprang også arbejdet med det sociale værested ”Baghuset.”
Sidst i 1990’erne ebbede Tværkirkeligt Råds virke ud, men kendskab og venskab på tværs af kirkerne ophørte ikke. Noget nyt voksede frem: Kristendoms- og kulturugen, ”KK44”, som hvert år siden år 2000 er løbet af stabelen i uge 44.
I 2002 tog sognepræst i Mariehøj Kirke Birgitte Thun initiativ til at sammenkalde en flok præster og medarbejdere fra nabo-folkekirker, den katolske kirke og frikirkerne med henblik på at arrangere en økumenisk pilgrimsvandring i KK44-ugen. Lørdag d. 2. nov. 2002 vandrede ca. 100 pilgrimme fra Sejs Kirke, over Stoubjerg og Sindbjerg, gennem Silkeborg Nordskov ind til Vor Frue Kirke i Silkeborg. Siden da har pilgrimsvandring hvert år (på nær ét) været en del af KK44-ugen. Deltagelsen har ligget på 35-50. Man har benyttet forskellige ruter. Silkeborgegnen byder på mange fine vandreruter, som egner sig til pilgrimsvandring.
Interessen for fordybelse i livet og troen gennem pilgrimstraditionen og den stille, meditative spiritualitet vokser alle vegne i disse år – også i Silkeborg. Mange kirker og grupper har de senere år indbudt til pilgrimsvandringer, aftenvandringer, stilleandagter, Taizé-gudstjenester o. m. a.

Silkeborg Pilgrimsfællesskab tager form.


Ved måltidet efter en pilgrimsvandring, arrangeret af en gruppe i Mariehøj Kirke i maj 2012, tog menighedsrådsformand Ingrid Mejer Jensen og sognemedhjælper Dorte Madsen, begge fra Silkeborg Kirke, initiativ til at invitere til et møde for alle, som var interesserede i at give pilgrimsbevægelsen i Silkeborg mere kontinuitet og retning.
Mødet blev afholdt i Silkeborg Kirkes sognelokaler d. 7. juni 2012. Ca. 20 mennesker – fra folkekirken, katolsk kirke og frikirker - deltog og dannede her Silkeborg Pilgrimsfællesskab – ikke en forening, men et fællesskab, åbent og lavorganiseret. En styregruppe med en tovholder (ikke formand!) i spidsen blev valgt, og der blev nedsat en række udvalg til at planlægge forskellige aktiviteter: Aftenvandringer o. a. aftenarrangementer én gang mdl., heldags pilgrimsvandringer, halvdags pilgrimsvandring i KK44-ugen. Man traf aftaler om annoncering af arrangementer, og efterfølgende blev der oprettet en hjemmeside (www.pilgrimsilkeborg.dk).
I månederne derefter afholdtes ’aftenvandring og fordybelse’, heldags pilgrimsvandring, havdags pilgrimsvandring i KK44-ugen, en foredragsaften, Taizé-gudstjeneste, og en studiegruppe gennemgik bogen ’Pilgrimsliv’ (H-E Lindström og Elisabeth Lidell).
Forbavsende hurtigt blev mennesker i fællesskabets omgivelser klar over det nye fællesskabs eksistens.
Styregruppen mærkede snart, at pilgrimsbevægelsen er vidt forgrenet og appellerer til mange meget forskellige grupper med meget forskellige interesser.
Fra det første møde i juni ’12 var det klart, at Silkeborg Pilgrimsfællesskab ønskede at have en klar kristen, økumenisk profil og at arbejde tæt sammen med kirkerne i Silkeborg og samtidig være et åbent og favnende fællesskab.
For at bevare og beskytte dette særkende blev det nødvendigt at formulere fællesskabets grundlag og nogle retningslinjer for dets virke. ”Grundlag og Retningslinjer for Silkeborg Pilgrimsfællesskab” blev vedtaget på fællesskabets halvårlige planlægningsmøde d. 18.03.2013.

Inden for rammerne af ’Grundlag og Retningslinjer’ vandrer Silkeborg Pilgrimsfællesskab videre i forhåbentlig mange år. I flere  år fulgte programmet denne  ”rytme” for fællesskabets virke:
- Maj og september: Heldags-pilgrimsvandring i omegnen af Silkeborg.
- Forår, sommer og efterår (undt. maj og sept.) hverdagsaftener: Aftenvandring og fordybelse.
- Oktober/november: Pilgrimsvandring og evt. andre arrangementer i KK44-ugen
- Vinter: Aftenarrangementer f. eks. foredrag eller Taizé-gudstjenester.
(Juli og december – normalt ingen arrangementer.)

Siden 2017 er denne rytme gået noget i opløsning. Nogle tidligere faste initiativtagere er stoppet, nye er kommet til, og nye initiativer er dukket op.

Enhver er velkommen til at deltage i pilgrimsfællesskabets arrangementer. Deltagelse er gratis, men hvis der er udgifter forbundet med arrangementet, opfordres man til at erlægge et beløb til dækning af disse.
Beslutninger og valg træffes på de halvårlige planlægningsmøder (forår og efterår), hvor alle, der ønsker at arbejde med på fællesskabets grundlag og inden for de fælles retningslinjer, kan deltage.