Grundlag og Retningslinjer for

Silkeborg Pilgrimsfællesskab

 
Revideret 2021


1. FORMÅL
Formålet med Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er
- at skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i Pilgrimstraditionen og den stille spiritualitet
- og at sikre kontinuitet og udvikling i den kristne pilgrimsbevægelse i Silkeborg og omegn.

2. TILKNYTNING OG VÆRDIGRUNDLAG
SP er et tværkirkeligt fællesskab, hvis virke foregår i tilknytning til de kristne kirker i Silkeborg og omegn, dog uden formelle forpligtelser for disse kirker.
SP ser sig selv som en del af den internationale, økumeniske pilgrimsbevægelse.
Værdigrundlaget for SP er den kristne tro, som den er udtrykt i de oldkirkelige trosbekendelser, primært Den apostolske Trosbekendelse.

3. STRUKTUR

• Deltagelse og maillister
SP´s arrangementer er åbne for alle, som ønsker at deltage.
Alle kan optages på SP´s åbne mailliste og således modtage information om SP´s arrangementer.
Enhver, som på det ovenfor skitserede grundlag ønsker at virke aktivt i pilgrimsvandringer og andre arrangementer, skal være hjertelig velkomne og kan blot rette henvendelse til styregruppen.

• Årsmødet
Årsmødet afholdes i efteråret for alle interesserede.
På årsmødet informeres om det forgangne års beslutninger og aktiviteter.
Struktur, ideer og forslag til det kommende år vil blive drøftet.
Styregruppen vælges ved almindelig stemmeflertal og vil konstituere sig på næste styregruppemøde.
Styregruppen vælges for et år ad gangen.

• Styregruppen
Styregruppen består af 3- 4 medlemmer, hvoraf én vælges til ”tovholder”.
Styregruppens primære opgaver er:
- at indsamle forslag til aktiviteter
- at planlægge og koordinere de indkomne forslag
- at udsende mails og annoncere arrangementer og ture
- at repræsentere SP overfor kirker, organisationer og offentlige myndigheder
- at indkalde til årsmøde og udarbejde dagsorden
• Økonomi
SP er et nonprofit-fællesskab.
SP kan ikke medvirke til profitskabende aktiviteter, dog kan SP medvirke til aktiviteter med velgørende formål.
Der opkræves intet kontingent.
Deltagelse i SP´s arrangementer er principielt gratis, men ved enkelte arrangementer kan fastsættes et beløb, som deltagerne anmodes om at erlægge til dækning af aktuelle udgifter. Et evt. over-/underskud afregnes med SP´s økonomiansvarlige.
Til særlige arrangementer kan SP søge tilskud fra kirker eller organisationer.

• Hjemmeside
SP´s hjemmeside er et informativt kommunikationsmiddel. På hjemmesiden annonceres arrangementer, som arrangeres af SP eller af lokale kirker og organisationer i samarbejde med SP.
Eksterne arrangementer annonceres ikke. Dog kan styregruppen beslutte at medtage økumeniske pilgrimsrelaterede arrangementer (i samklang med pkt. 2 – tilknytning og værdigrundlag) i programmet på hjemmesiden.
På linksiden kan henvises til relevante hjemmesider.

• Ændring af grundlag og retningslinjer
Forslag til ændring af ”Grundlag og Retningslinjer for Silkeborg Pilgrimsfællesskab”
udsendes sammen med dagsordenen for et årsmøde. Retningslinjerne kan ændres, hvis 2/3 af de deltagende i årsmødet stemmer derfor.


Disse reviderede retningslinjer er vedtaget på halvårsmødet den 11. oktober 2021 i Mariehøj Kirkes sognehus.