Grundlag og Retningslinjer for

Silkeborg Pilgrimsfællesskab

 
1. Silkeborg Pilgrimsfællesskabs formål

Formålet for Silkeborg Pilgrimsfællesskab (SP) er

- at skabe rum og mulighed for, at mennesker kan møde den kristne tro i pilgrimstraditionen og i den stille spiritualitet

- og at sikre kontinuitet og udvikling i den kristne pilgrimsbevægelse i Silkeborg og omegn.

 2. Silkeborg Pilgrimsfællesskabs tilknytning og værdigrundlag

SP er et tværkirkeligt fællesskab, hvis virke foregår i tilknytning til de kristne kirker i Silkeborg og omegn, dog uden formelle forpligtelser for disse kirker.

SP ser sig selv som en del af den internationale, økumeniske pilgrimsbevægelse.

Værdigrundlaget for Silkeborg Pilgrimsfællesskab er den kristne tro, som den er udtrykt i de oldkirkelige trosbekendelser (primært Den apostolske Trosbekendelse).

 3. Silkeborg Pilgrimsfællesskabs struktur

● Deltagelse og maillister

SP’s arrangementer er åbne for alle, som ønsker at deltage.

Alle kan optages på SP’s åbne mailliste og således modtage information om SP’s arrangementer.

Enhver, som på det ovenfor (pkt. 1-2) skitserede grundlag ønsker at tage aktiv del i tilrettelæggelse og afvikling af SP’s arrangementer, kan deltage i de halvårlige planlægningsmøder og dér optages på SP’s interne mailliste.

 

● Planlægningsmøder

To gange årligt (forår og efterår) afholdes planlægningsmøde.

Der indbydes til planlægningsmødet med en måneds varsel pr. e-mail (den åbne mailliste) og på hjemmesiden. Senest en uge før planlægningsmødet udsendes en dagsorden til den interne mailliste.

Beslutninger søges truffet ved konsensus. Ændring af ’Grundlag og Retningslinjer for Silkeborg Pilgrimsfællesskab’ kræver dog afstemning (pkt. 6).

På planlægningsmøderne lægges rammeplaner for det kommende halve eller hele år. Der nedsættes udvalg til at varetage aktiviteterne.

Ved efterårsmødet vælges styregruppen, PR-ansvarlig, økonomi-ansvarlig, webmaster og evt. andre særlige funktioner. Alle valg gælder for ét år.

Der føres et beslutningsreferat, som tilsendes den interne mailliste.

Enhver kan rekvirere dagsordenen og referatet hos tovholderen.

 

● Styregruppen

Styregruppen består af 3-4 medlemmer, hvoraf én vælges som ”tovholder”.

Styregruppens opgaver er

- at indkalde til de halvårlige planlægningsmøder og udarbejde dagsorden dertil.

- at varetage kommunikationen fra SP til deltagere og andre interesserede via e-mail, hjemmeside og lokalpressen,

- at tage stilling til idéer og tilbud om aktiviteter, når sådan stillingtagen ikke kan vente til næste planlægningsmøde,

- at svare på eksterne henvendelser til SP,

- at være SP’s ”ansigt og stemme” over for kirker, organisationer og offentlige myndigheder.

4. Silkeborg Pilgrimsfællesskabs økonomi

SP er et nonprofit-fællesskab.

SP kan ikke medvirke til profitskabende aktiviteter, dog kan SP medvirke til aktiviteter med velgørende formål.

Der opkræves intet kontingent.

Deltagelse i SP’s arrangementer er principielt gratis, men ved de enkelte arrangementer kan fastsættes et beløb, som deltagerne anmodes om at erlægge til dækning af aktuelle udgifter. Et evt. overskud kan anvendes til senere arrangementer. For hvert enkelt arrangement føres regnskab. Et evt. over-/underskud afregnes med SP’s økonomiansvarlige.

Til særlige arrangementer kan SP søge tilskud fra kirker eller organisationer.

5. Silkeborg Pilgrimsfællesskabs hjemmeside (www.pilgrimsilkeborg.dk)

SP’s hjemmeside er et informativt kommunikationsmiddel. På hjemmesiden annonceres arrangementer, som arrangeres af SP eller af lokale kirker og organisationer i samarbejde med SP.

Eksterne arrangementer annonceres ikke. Dog kan styregruppen beslutte at medtage økumeniske pilgrimsrelaterede arrangementer i programmet på hjemmesiden.

På linksiden kan henvises til relevante hjemmesider.

6. Ændring af grundlag og retningslinjer

Forslag til ændring af ’Grundlag og Retningslinjer for Silkeborg Pilgrimsfællesskab’ udsendes sammen med dagsordenen for et planlægningsmøde. Retningslinjerne kan ændres, hvis 2/3 af de deltagende i planlægningsmødet stemmer derfor.

Vedtaget af deltagerne ved Silkeborg Pilgrimsfællesskabs planlægningsmøde d.  09.10.2013.